Obchodné podmienky

 
 
 
balleros_12_560x250.jpg balleros_5.jpg basic_1.jpg basic_2_560x250.jpg handgesch__pft_1.jpg labooko_1.jpg labooko_6.jpg mitzi1.jpg nashis_560x250.jpg nougsus.jpg overdose_slider.jpg prislusenstvo.jpg trinkschokolade_1_560x250.jpg trinkschokolade_4.jpg Z001_nutting_hills.jpg
 
 
Balleros – tanec chutí alebo v čokoláde ukryté kúsky pôžitku

Cokolada Bio Zotter Balleros

Sušené ovocie, opražené kúsky orieškov obalené v čokoláde a posypané čistým kakaom, ovocným práškom alebo cukrom. Balleros odporúčame najlepšie nejesť, ale pomaly nechať rozpustiť v ústach. Pritom sa totiž začnú krásne odbalovať vrstvy tohto netradičného čokoládového pokušenia. Nie je to ľahké, pretože dráždivá a rôznorodá chuť Vás priam núti balleros rozhrýzť, ale kto vydrží, ten je potom umelec pôžitkov a odmena v podobe skutočného profesionálneho mixu chutí sa dostaví priam okamžite.

Vychutnajte si na jazyku zmenu štruktúry a chutí čoko guličiek. Najprv sa rozpustí poleva, potom prichádza na rad karamelová príchuť alebo chrumkavá škrupinka na na koniec ovocie alebo oriešok, tu už samozrejme treba zahryznúť. Chuť je po celý čas sprevádzaná bylinnými príchuťami ako škoricou alebo príchuťou kokosu, podľa toho, ktorý druh guličiek ste si vybrali. S Balleros sa rozhodne nebudete nudiť a Váš večer, kdekoľvek si ho užívate, dostane novú dimenziu. 

V EKO teste spoločnosti Greenpeace získali Balleros od Zottera známku „výborná“!

 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu choco-land.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom / predávajúcim:  

Mlsná Emma s.r.o.

Vištuk 361

900 85 Vištuk

IČO: 52 238 237

DIČ: 1025458709   IČ DPH: SK2120971006

spoločnosť zapísaná v OR SR, vložka číslo: 135830, Okresný súd Bratislava

(ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi, ktorými môžu byť právnické osoby (podnikatelia) aj fyzické osoby (spotrebitelia) (ďalej len "kupujúci") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke  www.choco-land.sk
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Rovnako právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávania tovaru, objednávanej služby alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 
 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 
2. Kúpna zmluva

 • 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
Ak sú kupujúcim- spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 • 2. Dodanie predmetu kúpy

Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok, ktoré sú uvedené na webovej stránke majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba alebo dodanie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar ťažší ako 20 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci vec odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 
3. Prevádzková doba
Objednávky cez internet je možné realizovať nepretržite. Môžete nás tiež kontaktovať telefonicky:
Po - Pia: 8:00 - 18:00.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

4. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny uvádzané s DPH. Ceny sú konečné, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar e-shop Choco-land.sk ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.
 
5. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar/službu za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • Elektronickou poštou na adrese   info@mlsnaemma.sk
 • Prostredníctvom elektronického obchodu na adrese   www.choco-land.sk
 • Osobne u autorizovaného obchodného zástupcu po predchádzajúcej telefonickej dohode. Telefónne čísla 0910579898, 0903547422

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky elektronickou poštou alebo prostredníctvom e-shopu.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 
6. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ.
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je podmienkou, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Mlsná Emma s.r.o.
900 85 Vištuk
Slovensko
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. potraviny, kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu (napr. mrazený tovar) nemôže byť vrátený alebo tovar, ktorý sa rýchlo kazí. Trvanlivé potraviny musia byť vrátené pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru, v prípade služby do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ.
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov).
 
8. Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba vopred bankovým prevodom,
 • dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • platba v hotovosti cez ERP pri osobnom odbere v prevádzke Mlsná Emma, M.R. Štefánika 2, 90201 Pezinok
 • platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu), podľa osobitne dohodnutých podmienok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti na faktúre Vám môžeme účtovať úroky v dohodnutej resp. zákonnej výške.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

9. Dodacie podmienky. Spôsoby dodania
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • Slovenskou poštou
 • Osobný odber na M.R. Štefánika 2, 90201 Pezinok, čokoládovňa Mlsná Emma po predchádzajúcej dohode
 • Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci, výpadku informačného systému, či oneskoreného dodania tovaru spôsobeného prepravcom  prevádzkovateľ / predávajúci  nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. 

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu /pošty prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu/ pošty.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu  info@mlsnaemma.sk, spísať s dopravcom/poštou škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

10. Výška poštovného
Po objednaní tovaru bude cena poštovného účtovaná nasledovne:

 • cena je závislá aj od množstva a hmotnosti tovaru, výška poštovného sa určuje individuálne
 • Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Konkrétne prepravné podmienky výška poštovného sú špecifikované v potvrdení objednávky.

Ceny platia len pre poštové služby v rámci SR. V prípade objednávky zo zahraničia účtujeme poštovné podľa tarify Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Ak si objednáte tovar ťažší ako 6 kg, platobné a dodacie podmienky sa dohodnú individuálne.
 
11. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra. Faktúra je zároveň dodacím listom.
 
12. Záručná doba produktu
Záručná doba je zobrazená na etikete tovaru. Ak nie je na tovare vyznačená záručná doba, je k tovaru priložený záručný list s vyznačenou záručnou dobou.
 
13. Záverečné ustanovenia
Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt  pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

KONTAKTUJTE NÁS
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
Mlsná Emma s.r.o.
90085 Vištuk 361
Slovensko
Web: www.choco-land.sk
Email:  info@mlsnaemma.sk
Tel. číslo: +421 910 579898, +421 903547422
IČO: 52238237     DIČ: 2120971006
IČ DPH: SK2120971006
Bankové spojenie: SK69 0200 0000 0041 1389 9655

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou, s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.